Samenwerking

SWV AM-Stichting-IRIS

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
IRIS maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs in de regio’s Zuid-Kennemerland, en Amstelland en de Meerlanden.

ROSA-Stichting-IRIS

Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA)
ROSA is een samenwerkingsverband van twaalf VO-scholen in de regio Amstelland en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van leraren. De HBM, HVC, Thamen en de KSH nemen deel aan ROSA.

AONHW-Stichting-IRIS

De Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)
De AONHW, is het samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, drie hogescholen en twee universiteiten in Noord-Holland. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren. Het KMC en het ECL maken deel uit van AONHW.

SWV ZK-Stichting-IRIS

Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland
Dit samenwerkingsverband coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. 14 besturen en 31 scholen, die samen onderwijs bieden aan zo’n 20.000 leerlingen, vormen samen een vereniging. IRIS is één van de besturen.

WerkKring-Stichting-IRIS

Werkkring
IRIS maakt deel uit van Werkkring; een samenwerkingsstichting van zes schoolbesturen, met in totaal 19 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland. Zij hebben hun krachten gebundeld om sterk personeelsbeleid te ontwikkelen.

VO Raad-Stichting-IRIS

VO-raad
IRIS is actief betrokken bij diverse initiatieven. Zo maakt de voorzitter van het college van bestuur van IRIS deel uit van de Themacommissie Governance.

InHolland-Stichting-IRIS

Raad van advies Hogeschool InHolland Haarlem
Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs zijn vertegenwoordigd in deze raad van advies. IRIS vertegenwoordigt het VO uit de regio.

Gem Haarlem-Stichting-IRIS

Gemeentelijk bestuurlijk overleg
IRIS participeert in vier gemeentes in het bestuurlijk overleg. In Haarlem en de Haarlemmermeer zit de voorzitter van het college van bestuur aan tafel. In Uithoorn en Heemstede wordt IRIS daarin vertegenwoordigd door de schooldirecteuren.

Verus-Stichting-IRIS

Verus
IRIS is lid van Verus, een organisatie voor christelijke schoolbesturen in Nederland. Identiteit en hoe hiermee om te gaan, vormt een belangrijk onderwerp van gesprek.

Regionaal Besturen Overleg Onderwijs Zuid-Kennemerland
Het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs in Zuid-Kennemerland is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau.

BOPOH/BOVOH
IRIS is participant in het Bestuurlijke Overleg Primair Onderwijs Haarlem (BOPHO) en het bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Huisvesting. (BOVOH)

OPeRA
OPeRA is een onderwijsnetwerk van onderwijsinstellingen in Amsterdam en omgeving waarin scholen en hoger onderwijs samenwerken aan het verbeteren van de aansluiting tussen VO en HO.

Bijeenkomst IRIS –Nova College

Een tweejaarlijks overleg tussen schoolleiders van IRIS en het Nova College. De doorlopende leerlijnen staan in dit overleg centraal d.w.z. dat de leerling bij de overstap naar het Nova College zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in zijn leerproces ervaart.